• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کارگروه نمایشگاه

    معرفی

    اعضاء

     آقایان و مهندسان :
    - منصور ندافیون

    - حمید رضا کریم نژاد

    - محمد شوری زاده

    - مسعود یک کلامی

    - محمد مهدی لسان صدق

    - محمود بخشایش

    - علی محمد فرزان نژاد

    - احسان فرشادی

    - حمیدرضا کوفه ای

    اهداف و برنامه ها
    برنامه جلسات

     جلسات به صورت هفتگی، چهارشنبه ها ساعت 14 در محل سازمان برگزار می گردد.

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد می باشد.
مجری: پورتال سامان