•  
    هیئت مدیره

     

    اعضای هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد


     

    رئیس هیات مدیره :

     

    محمد شوری زاده                                          ایمیل : Shoorizadeh@gmail.com

     

    نایب رئیس اول و سرپرست دبیرخانه:

     

    مسعود یک کلامی                                         ایمیل : Masoud193@Gmail.com

     

    نایب رئیس دوم :

     

    حمید صالحی فیروزآبادی                                 ایمیل : Hsalehi@Gmail.com

     

    خزانه دار :

     

    حمید رضا جعفریان مقدم                                 ایمیل : Hamid.Jafarian@pdnsoft.com

     

    دبیرخانه :

     

    جواد عصمتی                                               ایمیل : info@Yazd.Irannsr.Org
     

     

    اعضای هیات مدیره

     

    شاخه شرکت ها :
    حمیدرضا کوفه                                             ایمیل : Info@tiamnet.com
    محمود بخشایش                                           ایمیل : Mrd6081@gmail.com
    علیرضا کاظمی                                             ایمیل : Kazemi@sain.ir
    احسان فرشادی                                            ایمیل : Farshadi@saafaa.ir
    محمدعلی سعادت جو                                     ایمیل : Jabersaadatjoo@Gmail.com

     

    اعضای علی البدل

     

    حامد حسن زاده                                           ایمیل : Hamed.hasanzadeh@Gmail.com
    علیرضا محمد زاده                                         ایمیل : Cto@kaipod.ir
     

     

     


     

    شاخه مشاورین

     

    سید محمد کلانترزاده                                     ایمیل : Smkt1349@Yahoo.com
    محمدرضا دهقانی محمودآبادی                           ایمیل : Mohammad347@Gmail.com

     

    عضو علی البدل

     

    سید علی آیت الهی                                        ایمیل : Seyed.ali2010@Gmail.com
     
     

    شاخه فروشگاه ها

     

    ابوالفضل شمسی نیا                                        ایمیل : Shams1020@Gmail.com
    محمد حسن فلکیان                                       ایمیل : Mh.falakian@Gmail.com
    علی محمد فرزان نژاد                                     ایمیل : Info@soratsystem.com
     

    بازرس
    محمد علی لسان صدق (اصلی)
    مجید اسعیلی (علی البدل)
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد می باشد.
مجری: پورتال سامان