• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره

     رئیس هیات مدیره

    حمیدرضا قمی

    ایمیل :      hrghomi@gmail.com

     نایب رئیس اول

     محمدشوری زاده

    ایمیل :  shoorizadeh@gmail.com

     نایب رئیس دوم

    مهرعلی آخوندپور

     ایمیل:        akhoondpoor@gmail.com

     خزانه دار

    محمدسعید حاجی میرزاده

      ایمیل:      kavir_elecom@yahoo.com

    دبیر

    محمد مهدی خوشخو

      ایمیل:      khoshkhou@gmail.com

     

     اعضای هیات مدیره

     شاخه شرکت ها

     محسن بختی

      ایمیل:           mohsen.bakhti@yahoo.com

    محمدعلی عاقلی

    ایمیل:             agheli@pishgaman.com 

    احمدرضا محمدی

     ایمیل:    mohammadi@pishgaman.com

    هدا دلاوری

     

    مجیداسماعیلی                

                                                 ایمیل:   esmaeilimajid1355@gmail.com                                                                                                   

                                                          

    سیمجید کلانترزاده

     

    نوید نصیری زاده(علی البدل)

     

    امیراحمد سمیعی(علی البدل)

    ایمیل:                samiei@gmail.com

    همراه: 09133510122

     شاخه مشاورین

    مهدی دهقانی سانیچ

    ایمیل:        mahdi_mds@yahoo.com

     

    محمدرضا دهقانی محمودآبادی(علی البدل)

    ایمیل:     mohammad347@gmail.com

     

     شاخه فروشگاه ها

      سیدعباس آزادفر

    ایمیل:            azadfar56@yahoo.com

    فرزاد دهقانی محمودآبادی

    ایمیل:              farzaddf@yahoo.com

     

    علی محمد فرزان نژاد                                                                                                                          

    ایمیل:           info@soratsystem.com

    مسعود ذوالفقاری(علی البدل)

     

     بازرس

    مسعود یک کلامی

     

    محمدرضا حسینی بغدادآبادی(علی البدل)