• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره

     مشخصات اعضای هیات مدیره دور پنجم سازمان نصر یزد

     رئیس هیات مدیره

    محمد شوری زاده 

    ایمیل :        shoorizadeh@gmail.com

     

     نایب رئیس اول

    مسعود یک کلامی

    ایمیل:            masoud193@gmail.com

     نایب رئیس دوم

    حمید صالحی فیروزآبادی

    ایمیل:                  hsalehi@gmail.com

     خزانه دار

    حمیدرضا جعفریان مقدم

    ایمیل:    hamid.jafarian@pdnsoft.com

     

    دبیر :-----

     

     اعضای هیات مدیره

     شاخه شرکت ها                                                      

    حمیدرضا کوفه ء

    ایمیل:                     info@tiamnet.com

    محمود بخشایش

    ایمیل :                        ---------------------

    علیرضا کاظمی

    ایمیل :                         kazemi@sain.ir

    احسان فرشادی

    ایمیل :                    farshadi@saafaa.ir

    محمدعلی سعادت جو

    ایمیل :       jabersaadatjoo@gmail.com

     

    اعضای علی البدل :

    حامد حسن زاده

    ایمیل :   hamed.hasanzade@gmail.com

    علیرضا محمدزاده

    ایمیل:  

     شاخه مشاورین

    سید مجید کلانترزاده

                                                                          ایمیل:      smkt1349@yahoo.com

     

    محمدرضا دهقانی محمودآبادی

    ایمیل:     mohammad347@gmail.com

    سید علی آیت اللهی (عضو علی البدل)

     ایمیل:              seyed.ali2010@gmail.com

     شاخه فروشگاه ها

    ابوالفضل شمسی نیا

    ایمیل :                shams1020@gmail.com

    محمد حسن فلکیان

    ایمیل:                 mh.falakian@gmail.com

    علی محمد فرزان نژاد                                                                                                                           

    ایمیل:               info@soratsystem.com

     

     بازرس

    محمدمهدی لسان صدق (اصلی)

    مجید اسماعیلی (علی البدل)