•  
    اساسنامه ی سازمان
     آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

    قسمت اول ـ ثبت نرم افزار

    بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار :

    ماده 1 ـ در این آیین نامه منظور از کلمه «قانون» ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379 ـ می باشد .

    ماده 2 ـ نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه های رایانه ای ، رویه ها ، دستورالعمل ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل های رایانه ای ضبط شده باشد .

    تبصره 1 – آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری ، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدید مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود .

    تبصره 2 – خلق عملیات نرم افزاری در ذن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعمل های آن تدون شده باشد ، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید .

    ماده 3 – پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل ، طراحی ، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند .

    ماده 4 – حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است .

    ماده 5 – حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجراء ، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .

    ماده 6 – نشر عبارت است از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل های رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود .

    ماده 7 – عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص .

    ماده 8 – اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیط های رایانه ای .

    بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده :

    ماده 9- حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد . استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر ، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می باشد . اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند . مگر اینکه با پدید آورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد .

    ماده 10- نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد . حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است ، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدید آورنده است .

    ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند ، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم افزار مشخص باشد ، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد . در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است .

    تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند .

    ماده 12- استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت ها و ظرفیت ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد .

    ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است .

    ماده 14- پاداش ، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی ، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین نامه تعلق می گیرد ، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود .

    ماده 15- اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد ، به نام خود ثبت ، تکثیر ، منتشر ، عرضه و یا بهره برداری نمایند ، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یاد شده را نقض کرده اند .

    ماده 16- اشخاصی که از نام ، عنوان و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام ، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند ، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می شوند .

    ماده 17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده ، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر و یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند ، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند .

    ماده 18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حامل های رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند ، مجاز به تکثیر نیستند .

    ماده 19- خرید و بکارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاه ها و واحدها و سازمان های تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد . ذیحسابان دستگاه های یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند .

    تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده ، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی باشند . متخلفان از این حکم ، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود .

    بخش سوم- اختراع نرم افزار


    ماده 20 ـ  به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است ، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید .

    ماده21 ـ در صورتی که متقاضی ، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید .

    اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید . دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع ، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید .

    ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است .
    تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهد بود .

    بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار :

    ماده 23 ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد .

    ماده 24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها ، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تأییدیه فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد .

    ماده 25- شورای یاد شده پیش از تأیید فنی ، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند . وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند .

    تبصره ـ چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه ، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد ، موظف است ضمن اعلام دلائل خود ، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید . در غیر اینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی ، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد .

    ماده 26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یاد شده اعلام نماید . عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است .

    ماده 27- وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید .

    تبصره 1- دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود . در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید .

    تبصره 2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار ار در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند .

    ماده  28- چنانچه پدیدآورنده ، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ،  پس از طی مراحل مذکور در ماده (21) ، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد .

    ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

    ماده29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد . اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد .

    تبصره ـ در موارد اختراع ، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .

    ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار ، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند .

    ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید .

    قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه ای

    بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای :

    ماده 32ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود :

    1ـ نظام صنفی رایانه ای : قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس "‌نظام صنفی رایانه ای" خوانده می شود .

    2ـ فرد صنفی : شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی ،  طراحی ،  تولیدی ، خدماتی ، تجاری رایانه ای (اعم از سخت افزار ، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی) قرار می دهد .

    تبصره 1ـ ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است .

    تبصره 2ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت ، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند ، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند .

    3ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می گردد ، واحد صنفی نامیده می شود .

    4ـ عضو صنف : دانش آموختگان رشته های کامپیوتر ، مهندسی برق ، ریاضی و رشته های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه ای برگزار می گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آید .

    5ـ صنف رایانه ای : آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه ای را تشکیل می دهند .

    6ـ شاخه های نظام صنفی رایانه ای: شاخه های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته بندی می‏شوند :

    الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار ، شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آن، "شاخه شرکتها" با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می شوند ،‌ تشکیل می گردد .

    ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می شود، "شاخه فروشگاهها" با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود .

    تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود .

    ج ـ برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت ، "شاخه مشاوران" تشکیل می گردد . مشاوران از میان اعضاء انتخاب می شوند .

    تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می رسد ، تعیین خواهد شد.

    بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای:

    ماده 33ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از : نظام صنفی رایانه ای استانها ، شورای انتظامی استانها ، هیئت عمومی نظام ، شورای مرکزی نظام ، شورای انتظامی کل ، بازرس و رئیس .

    الف ـ نظام صنفی رایانه ای استانها :

    ماده 34ـ نظام صنفی رایانه ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد ، تشکیل می شود :

     
     حداقل عضو در استان
     مرجع تشخیص
     
    شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی
     10
     شورایعالی انفورماتیک
     
    فروشگاهها
     15
     اتحادیه صنفی مرکز استان
     
    مشاوران
     5
     شورای عالی انفورماتیک
     

     

    تبصره 1ـ مادامی که نظام صنفی رایانه ای استان تشکیل نشده است ، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام ، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه ای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد .

    تبصره 2ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد .

    ماده 35ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید .

    ماده 36ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است :

    1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس .

    2- تصویب خط مشیها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام .

    3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره .

    4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی .

    5- عزل هیئت مدیره و بازرس .

    6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام .

    7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام .

    8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام .

    9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف .

    10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است .

    تبصره 1ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

    تبصره 2ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اند .

    تبصره 3ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

    ماده 37ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده :

    تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم ، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد . تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود .

    تبصره 1ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است .

    تبصره 2ـ هر عضو می تواند حداکثر وکالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد .

    تبصره 3ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت .

    تبصره 4ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید .

    تبصره 5ـ یک سوم از اعضای شاخه های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند . هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد .

    تبصره 6ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشکیل شود .

    ماده 38ـ هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید ، کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود .

    ماده 39ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت :

                        تعداد

    شاخه
     5-50
     51-100
     101-300
     301-500
     501 به بالا
     
    شرکتها و سایر اشخاص حقوقی
     3
     6
     9
     12
     15
     
    فروشگاه ها
     2
     3
     3
     4
     5
     
    مشاوران
     1
     2
     2
     3
     3
     

    تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند. آئین نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می شود .

    ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد :

    1ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

    2ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .

    3ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر .

    4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی باشد .

    5ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر .

    ماده 41ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد .

    تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها ، اساسنامه الگو ، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها ، انتخابات شورای مرکزی ، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید .

    ماده 42ـ اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است :

    1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان .

    2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی .

    3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف .

    4- همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی ، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال .

    5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور .

    6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی .

    7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف .

    8- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات .

    9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی .

    10- تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی .

    11- تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی .

    12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین نامه .

    13- تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی .

    14ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی .

    ماده 43ـ هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید .

    ماده 44ـ هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام ، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است :

    1ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره .

    2ـ انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام .

    3ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.

    4ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام .

    5ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء .

    6ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام .

    7ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان .

    8ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل .

    ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وی به شرح زیر است :

    1ـ امضاء کلیه چکها،‌ اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است .

    2ـ اداره امور مالی نظام،‌ تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها .

    3ـ وصول و جمع آوری ورودیه ، حق عضویتها و کمکهای مالی .

    4ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس .

    5ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها .

    6ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی .

    7ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی .

    8ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب .

    ب ـ شورای انتظامی استان :

    ماده 46ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود .

    رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد . چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

    تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد . رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود .

    ماده 47ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود .

    ماده 48ـ هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف ، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند .

    ماده 49ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود .

    تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود .

    ماده 50ـ شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می کند. شورا می تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید .

    عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود .

    در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور ، شورا موظف به دعوت از وی می باشد . مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور ، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می نماید .

    تبصره ـ شورای انتظامی استان می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید .

    ماده 51ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :

    1-   اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان .

    2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان .

    3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه .

    4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال .

    5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال .

    ماده 52ـ تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرائط ، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است :

    1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یک تا درجه دو .

    2- سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه .

    3- صدور تأییدیه های خلاف واقع ، از درجه یک تا درجه پنج .

    4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار .

    5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه .

    6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج .

    7-اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج .

    8- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج .

    9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج .

    10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه .

    11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج .

    12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج .

    ماده 53ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود . ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است که درهر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت .

    تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده‌است ، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد .

    ماده 54ـ آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی ، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود .

    آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است .

    ماده 55ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار ، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند .

    جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .

    کلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می شود. کلیه احکام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود .

    تبصره ـ شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می نماید .

    پ ـ شورای انتظامی کل نظام :

    ماده 56ـ شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می باشد . اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است :

    1ـ یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری .

    2ـ دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک .

    3ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام .

    جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

    تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود .

    ماده 57ـ تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد .

    ت ـ بازرس :

    ماده 58ـ مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید. وظائف و اختیارات بازرس به شرح زیر است :

    1ـ بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید .

    2ـ بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد .

    3ـ بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید . هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند .

    4ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید .

    ث ـ هیئت عمومی :

    ماده 59ـ به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل می شود .

    هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهد یافت .

    تبصره ـ تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود .

    ماده 60ـ وظائف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است :

    1ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان .

    2ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام .

    3ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی .

    4ـ بررسی و تصویب خط مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی .

    5ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها .

    6 - اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی .

    7ـ بررسی و تصویب ضوابط ، مقررات ، نظام نامه هاو همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای شورای مرکزی ، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی .

    8ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی .

    9ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام .

    10ـ انتخاب بازرس .

    تبصره ـ شرح وظائف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین نامه خواهد بود .

    ج ـ شورای مرکزی :

    ماده 61ـ برای اداره امور کلان نظام ، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل تشکیل می شود . ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است .

    ماده 62ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت . تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است .

    اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند . تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ و پیگیری می شود .

    ماده 63ـ انجام هزینه های اداری، استخدامی و سایر هزینه های اداره بهینه نظام ، به موجب نظامنامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید .

    ماده 64ـ هزینه های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء ، کمکهای اعطائی ، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی ، کارشناسی و آموزشی ، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأمین خواهد شد .

    نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می رسد.
    ماده 65ـ اهم وظائف شورای مرکزی عبارتست از :

    1ـ پیشنهاد خط مشیهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیئت عمومی .

    2ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای مصوب هیئت عمومی .

    3ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظائف ارکان نظام .

    4ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل .

    5ـ تهیه پیش نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک .

    6ـ همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف .

    7ـ تهیه پیش نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شواری عالی انفورماتیک .

    8ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی .

    9ـ داوری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگر .

    10ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی .

    11ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف .

    12ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات باتوجه به پیشنهادهای نظامهای استانی .

    13ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها .

    14ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی .

    15ـ همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در کشور .

    تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استانی است .

    چ ـ رئیس سازمان :

    ماده 66ـ شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد .

    ماده 67ـ وظائف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است :

    1ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی را به عهده دارد .

    2ـ مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است .

    3ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی .

    4- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه ای.
    5ـ پیشنهاد تعیین دبیرکل .

    6ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است .

    7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها .

    8ـ انجام سایر وظائفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می شود و همچنین وظائفی که به منظور اداره نظام ضروری است .

    9ـ امضاء مکاتبات عادی و اداری نظام .

    ماده 68ـ رئیس سازمان می تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید .

    تبصره ـ رئیس می تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند .

    ماده 69ـ در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین نامه ، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون نظام صنفی و این آئین نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود .

     فایل
     
    Aeen name ejraee.pdf210.77  کیلوبایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد می باشد.
مجری: پورتال سامان