• دومین جلسه هم اندیشی سخت افزار

    کد: 22153
    تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 604
    برگزاری جلسه هم اندیشی درخصوص پیگیری مصوبات قبلی و چگونگی برگزاری نمایشگاه

    دومین جلسه هم اندیشی  سخت افزار ساعت هفت وسی دقیقه پنج شنبه  مورخه 1395/09/04 تشکیل و مسائل زیر مورد بحث قرار گرفت:

    ابتدا حسب مصوبه جلسه قبل ، موضوع زیر فروشی ، قیمت شکنی  و دامپینگ در بین صنف و همچنین لزوم رعایت نرخ خدمات توسط همکاران بصورت مبسوط بحث گردید .

    مقرر گردید چگونگی چاپ فاکتور متحدالشکل  رسمی منضم به نرخنامه توسط اتحادیه طراحی و تا جلسه آینده ارائه گردد تا پس از شرح وتعدیل بصورت رسمی ارائه گردد .

    همکاران مصادیق قیمت شکنی را به اتحادیه معرفی کنند. در صورتی که محرز گردد قیمت شکنی با قصد بر هم زدن بازار و ایجاد بی نظمی است . اتحادیه راهکارهای قانونی را برای توقف متخلف اعمال خواهد کرد .

    موضوع تفکیک عمده فروشی و خرده فروشی وتفاوت نرخ آنها مورد بحث قرارگرفت، پیشنهاد شد اتحادیه رسته عمده فروشی قطعات و اجزا رایانه را پیشنهاد نماید تا بدین ترتیب نرخ سودعمده فروش وخرده فروش قابل تفکیک باشد و در حیطه یکدیگر تداخل نکنند.

    ایجاد رسته تعمیرات وخدمات فنی مورد درخواست قرارگرفت و تاکید بر آزمون فنی مناسب برای این رسته و همچنین نظارت بر رعایت نرخ .

    پیشنهاد گردید اعضا حاضر به عنوان کارگروه عرضه کنندگان سخت افزار اتحادیه تلقی شده و هردو هفته یکبار جلسه تشکیل داده و  بازوی اجرایی اتحادیه تلقی گردند. در هرجلسه دعوت عام صورت خواهد گرفت لیکن بتدریج کارگروه، سازمان خواهد یافت و شیوه اداره آن ابلاغ خواهد گردید.

    بزودی شماره ای توسط اتحادیه اعلام می گردد که در کانال تلگرام می توانند تخلفات را بصورت متن ویا تصویر و محرمانه ارسال تا رسیدگی گردد .در اینصورت در ساماندهی واحدهای فاقد پروانه ویا مبارزه با زیرفروشی و تداخل صنفی تسریع خواهد شد.

    جلسه بعدی پنج شنبه دو هفته آینده در همین ساعت تشکیل خواهد شد: موضوعات جلسه بعدی: پیگیری مصوبات قبل ، چگونگی برگزاری نمایشگاه یزد .

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: