• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم

    کد: 22066
    تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 1009
    آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم
    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد
     
    آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم
    سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد
    بدینوسیله از اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم این سازمان که ساعت 16:00 روز چهارشنبه 1395/09/13 درمحل یزد ، خیابان مطهری ، مرکز فناوری اقبال ، سالن کنفرانس و با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.
    دستور جلسه :
    1- بررسی و تصویب ترازنامه صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی 
    2-     تفریغ بودجه
    3- استماع گزارش بازرس سازمان
    4- انتخاب عضوشاخه فروشگاهی
    5- انتخاب بازرس
    6- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت های سازمان
    7- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره
    8- تعیین خط مشی سازمان
     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: